Állatvilág.net

Posted April 20th, 2010 by admin

allatvilag.net
Állatvilág net portál nyitólapja www.allatvilag.net – Videómegosztó ahol nézelődhetsz, vagy feltöltheted saját videóidat video.allatvilag.net – Fórumoz informálódj ismerkedj forum.allatvilag.net – Moziban filmvetítés, természetfilmek, állatos filmet mozi.allatvilag.net – Twitter, csiripelj velünk Twiter.com/allatvilag – Facebook, legyél a barátunk, ismerd meg a barátainkat Facebook.com/allatvilag

Állatvilág Net Facebook oldala

Posted May 16th, 2010 by admin

Kutya IQ

Posted August 3rd, 2009 by admin

Az egyik szívesen tanul, a másikat állítólag nem lehet tanítani. Az egyik okos, a másik buta, az egyik rendkívül intelligens, a másik kevésbé? Sok kutyatulajdonost foglalkoztatnak ezek a kérdések, és az erre adható válaszok.
A témával jó néhány biológus és az állatok viselkedésének kutatásával foglalkozó szakember is behatóan foglalkozott az elmúlt évtizedekben. Tanulmányaik, publikációik, könyveik a gazdik számára is javarészt hozzáférhetőek.

“Okooosss….” – hallani gyakorta a parkokban, kutyafuttatókon, kutyaiskolákban, és minden egyéb helyen ahol a gazdi kéz és/vagy hangjeleire a kutya a megfelelő viselkedéssel reagál. Okos a kutya, mert visszajön, okos, mert a labdát visszahozza, mert pacsit ad, mert leül, mert átugorja az akadályt stb. A fenti példák esetében az ember az úgynevezett munkaintelligenciája és szófogadási, engedelmességi színvonala alapján ítéli a kutyát okosnak, vagy kevésbé okosnak. Ezek még logikailag az egyszerűbb esetek közül valók. Ennél már bonyolultabbá teszi egy kutya megítélését, amikor a gazditól azt hallja az ember: “nem fogad szót, de egyébként rendkívül okos”. Tehát nincs munkaintelligenciája, nem csinálja meg, amit az ember elvár tőle, de mégis okos?

Okos? Intelligens? Vagy mind a kettő?

Általános tapasztalat, hogy a gazdák nehezen tudják objektíven megítélni, reálisan felmérni a kutyájuk tudását, okosságát, intelligenciáját. Ennek oka az, hogy valójában a kétféle intelligenciát nehéz a kutyájával többé-kevésbé érzelmi kapcsolatban álló gazdinak racionálisan egymástól megkülönböztetni.

– Adaptív intelligencia: az intelligencia valós, tudományos fokmérője, vagyis az a képesség, amit a kutya saját maga kifejleszt, saját hibás vagy helyes döntéseinek következményeiből és megfigyeléseiből megtanul, ami által egyre inkább sikerül a környezetéhez sikeresen alkalmazkodnia, az életét komfortosabbá, jobbá tennie. Azoknak a képességeknek az összessége, amelyek a kutya az életben maradását segítik, tehát amit önmagáért képes megtenni.

– Engedelmességi intelligencia: amit a kutya az ember befolyására tesz, mert az ember tanította meg rá, az ember várja el tőle, és leggyakrabban az ember kezdeményezésére kell végrehajtania.

A kutyák IQ-jának (intelligence quotient, intelligenciahányados) megállapítására különféle tesztek segítségével már régóta törekszik az ember megbízható módszert kidolgozni. Ezzel kapcsolatban több különböző tesztsorozat, számítás is létezik. Legismertebbek a Dr. Stanley Coren, Howard Gardner, Dr. Immanuel Birmelin, Rainer Brinks ez irányú módszerei. Hogy mennyire lehet stopperórával és különféle pontozási rendszerekkel egy beszélni és írni nem tudó élőlénynek a gazdájára és környezetére nézve hasznos és valóban használható módon az intelligenciapotenciálját mérni, erről erősen megoszlanak a vélemények. Jó példa, hogy az egyik ilyen teszten egy apportírozási feladatot kellett megoldania a kutyáknak, mire az egyik gazdi, akinek a kutyája még csak megmozdulni sem volt hajlandó az eldobott tárgy irányába, a következőképpen nyugtázta a jelenséget: “Az én kutyám annyira intelligens, hogy tudja: én soha nem dobnék el egy tárgyat, amire szükségem van, amire meg már nincs szükségem, azt nem érdemes visszahozni”. A kijelentésen tetszés szerint lehet vitatkozni és elgondolkozni, de ez nem változtat az ember saját kutyájának okosságán, meg az intelligenciáján sem. A kutyák intelligenciája és okossága körüli viták és tanulmányok elemzésénél fontos figyelembe venni, hogy ez az állatfaj meglehetősen különleges helyzetben van a többivel szemben. Az ember úgymond maga teremtette, alakította, formálta, és teszi ezt folyamatosan, akarva-akaratlanul ma is, tovább folytatva a domesztikálást, a háziasítást. Egyetlen más állatfajból sem formált az ember olyan sokféle fajtát, mint a kutyából. Ezzel természetesen nemcsak a küllemi tulajdonságok sokféleségét hozta létre, hanem befolyásolta a kutya azon tulajdonságait is, amelyek az intelligencia értékét adják. Különösen a domesztikáció későbbi szakaszában erősen hatott az ember a kutya megfigyelőképességének, tanulási képességének, problémamegoldó képességének és az emberi szavak megértésére való képességének alakulására. A jelen kutyatartó embereinek egy részére jellemző, hogy a vágyuk az egyre intelligensebb és okosabb kutyák iránt fokozatosan növekszik, sokszor elfelejtkezve arról, hogy a túl okos kutya az élet egyik oldaláról szemlélve büszkeség, öröm a gazdinak, a másik oldaláról meg baj, valóságos csapás a családnak. Gondoljanak csak arra, hogy a rendkívül okos Buksi rohan, ha nyílik a hűtőszekrény ajtó, de elbújik, ha meglátja, hogy a kutyasamponos flakon felé nyúl a gazdi. Az intelligens Blöki kérés nélkül pacsit ad az érkező vendégnek, de ha egyedül marad, ellopja a dobozból a kekszet. Az intelligencia fokmérője szerint az előbbi cselekvések mindegyike arra utal, hogy nem buta, ostoba, tanulatlan és tehetségtelen állatról van szó, ennek ellenére a kutyák tettei más és más ítéletet kaphatnak az emberi értékszemléleten belül.

A kutya megfigyelőképessége

A kutyák kölyökkoruktól, szinte a születésüktől fogva folyamatosan figyelik az embert, a cselekedeteit, a szokásait. Minél több időt tölt el a kutya az emberi társa közelében, annál több megfigyelésen alapuló összefüggést képes megjegyezni, és a cselekvések következményeivel számolva a maga reakcióját, tetteit ezekhez hozzáigazítani. Ezért bizonyos idő elteltével elég számára a legkisebb jel, gesztus, változás ahhoz, hogy azonnal tudja, mit fog az ember csinálni, mi fog történni a következő percben. Michael Tomasello, Miklósi Ádám és Dr. Juliane Kaminski erre irányuló tudományos vizsgálatai és bizonyítékai ma már közismertek. Ezeknél a kísérleteknél a kutyák nemcsak azt figyelték meg pontosan, hogy melyik pohár felé mutat az ember a kezével, vagy melyik edény irányába néz (tételesen amelyik alá előzőleg a finom falatot elrejtették), hanem ennél fejlettebb, magasabb intelligenciára mutató képességekről is bizonyságot tettek. Dr. Kaminski kisérletei során a rejtett kamerával készített felvételek azt is bizonyították, hogy a kutyák nagy része az emberi szem nyitva vagy csukva tartása közötti logikai összefüggéseket is képesek megtanulni, és ezzel kapcsolatos következtetés szerint irányítani a cselekvésüket. Vagyis a kutyák képesek tudatában lenni annak, hogy amikor be van csukva az ember szeme, akkor nem látható számára a finom falat ellopása, ha nyitva van, akkor igen – tehát ez utóbbi esetben nem érdemes megkísérelni, ellentétben azzal az esettel, amikor az ember szeme csukva van, ugyanis ebben az esetben egy próbálkozást mindenképpen megér számukra a dolog.

Az emberi beszéd megértése

A kutyák nemcsak vizuálisan figyelik embertársaikat, hanem nagy figyelemmel hallgatják azokat az akusztikus jeleket is, amelyeket az ember produkál. Ez talán a szagokat és a testbeszéd jeleket követő harmadik legfontosabb információforrásuk a környezetükben élő emberek irányából. A kutatásoknak ezen a területen is jelentős eredményeket sikerült felmutatniuk. Ma már ismert tény, hogy az egyszerű engedelmességi vezényszavakon kívül (Ül!, Fekszik!, Marad! stb.) a mondatokba foglalt szavakat is kihallják, és ennek megfelelően, legalábbis a gazdi értelmezése szerint, az egész mondatot értelmezik. Annak a kutyának, amelyik jól ismeri a sétál szó jelentését, nem jelenthet akadályt, hogy az “Akarod, hogy a gazdi ebben a rossz időben is kimenjen veled sétálni?” kérdő mondatra farkcsóválva meginduljon az ajtó irányába, boldoggá téve ezzel a gazdit, aki ezúton is meggyőződött a kutyája okosságáról. Értelmezése szerint ugyanis a kutya nemcsak, hogy megértette a nem is éppen rövid, bővített kérdő mondatot, hanem reakciójával egyben kutyanyelven választ is adott az emberi beszédre. A lipcsei Max Planck Intézet tanszékén végzett kísérletekkel azt is sikerült megtudni, hogy milyen módszert alkalmaz Rico, a rendkívül tehetséges border collie annak érdekében, hogy az elmúlt évek során 250 emberi szót (javarészt tárgyak neveit, beleértve a teljes német ABC fából kialakított betűit is) sikerült elsajátítania. A tárgyak és a gazdi két külön, optikailag elválasztott helyiségben kerültek elhelyezésre, kizárva mindenféle manipulációs lehetőséget mindkét fél számára. A gazdi az egyik helyiségből küldte Ricót a másikba – ahol senki nem tartózkodott, csak kamerás megfigyelés volt -, hogy hozza el ezt vagy azt a tárgyat. Ezzel bizonyíthatóvá vált, hogy Rico jól működő koncepciót alakított ki önmagában, ami azt jelenti, hogy az adott szóval összefüggő tárgyról az agyában absztrakt, vizuális elképzelést tudott kialakítani. Tanulási módszerének vizsgálata során négy, már korábban ismert tárgy közé egy ismeretlent kevertek, és az ismeretlen tárgy nevének kimondásával kérte a kutyát a gazdi a tárgy hozatalára a másik helyiségből. Az esetek nagy részében sikerült a kutyának kizárásos alapon (fast mapping) megállapítania, hogy az elhangzott ismeretlen szó csakis az ismeretlen tárggyal lehet összefüggésben. Ebből azt a következtetést volt képes kialakítani, hogy az ismeretlen tárgyat nevezi a gazdi az ismeretlen szóval, tehát azt kell átvinnie a másik helyiségbe a gazdihoz. Ez által Rico gyakorlatilag egy új szót tanult meg. Ez a módszer az új szavak és fogalmak tanulására teljes mértékben megegyezik azzal, ahogyan egy beszélni tanuló kisgyerek tanulja az új emberi kifejezéseket.

Problémamegoldó képesség

Ez a terület egészen új kihívást jelent a kutyáknak, különösen azoknak, akik egyébként kitűnően engedelmeskednek, s több vezényszót is ismerve a kutyaiskolai foglalkozások élenjáró, pozitív példái. Ennek magyarázata az, hogy ezek a kutyák megszokták, hogy mindig az ember mondja meg nekik, hogy mit szabad tenniük, és mit nem, mindig az ember dönt helyettük arról, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Ezért az, amikor az engedelmességi bemutatón a kutya látványos teljesítményre képes, gépiesen és nagy pontossággal kivitelezi az előírt gyakorlatokat, nem keverhető össze azzal, ami tudományos szempontból valóban az intelligencia fokmérője lehet. A tapasztalatok szerint az “engedetlen házi kedvenc” minősítés kategóriájába tartozó vagy csak rövidebb ideig is kóborkutya-életet élt egyedek egyéni kezdeményezőképessége egy-egy probléma megoldásának irányába sokkal jobb, mint a klasszikus értelemben vett kiképzett kutyáké. Ennek példáit sikerült az elmúlt évek “Én és a kutyám” táborainak játékos IQ-tesztjeinél megfigyelni. Amikor egy rejtekhelyről a kutya csak a zsinór kihúzása révén tudott hozzájutni a zsinór másik végére kötött virsli darabhoz, vagy a lefektetett székek mögé leejtett jutalomfalathoz csak a székek megkerülésével tudott hozzáférni, esetleg a jutalomfalat nem is esett le a földig, akkor nem az egyébként jól képzett és szófogadó kutyák érték el a legjobb eredményt. Különösen azoknak a kutyáknak sikerül ezen a területen igazán jól bizonyítani képességüket és rátermettségüket, amelyek az életük során már több alkalommal kényszerültek a céljaik eléréséhez egy közbeeső cselekedetet beiktatni, vagy egy tárgyat segédeszközként felhasználni. Az elkényeztetett, “gyerekpótló”, “elemberiesített”, főként az ölebek fajtacsoportból kikerülő egyedek túlnyomó részének sajnos manapság még csak minimális lehetősége sem adatik meg, hogy önmaga oldjon meg egy problémát. Életük minden percét a gazdi szervezi, irányítja, a gazdi mindent problémát megelőz vagy megold. Ezért ezeknek a kutyáknak a problémamegoldó képessége fokozatosan csökken, továbbtenyésztve pedig ez a tulajdonság nem hat szelekciós tényezőként.

Tanulási képesség

A tanulás a pszichológia definíciója szerint a viselkedésnek és a viselkedési potenciálnak a tartós megváltozása, amely a gyakorlás alapján jön létre. A kutyák azon kevés élőlény közé tartoznak, amelyek életük végéig megőrzik a játékra és tanulásra való képességüket. Természetesen a tanulás fiatal korban a leghatékonyabb, ami az agysejtek kialakulásával és mennyiségével van szoros összefüggésben. Az egyszerű cselekvéseket, a gazdik hétköznapi elvárásait többé-kevésbé gyorsan tanulják meg a kutyák, és látványos eredményt tudnak produkálni. Az igazi fokmérője egy kutya tanulási képességének, amikor egy korábban már megtanult dolgot alkalmazni, használni tud egy ismeretlen feladat megoldásához, egy új dolog megtanulásához. A tanulási képesség jól ellenőrizhető azáltal, ha megvizsgálja a gazdi, hogy a kutyája mennyire tudja a tanultakat megvalósítani, megfelelő motivációra teljesíteni. Ma már egyértelműen megállapítható, hogy a kutyák tanításánál nem létezik egyetlen tanítási módszer, hanem különböző lehetőségek vannak, amelyeket egymással kombinálva, kiegészítve érdemes alkalmazni. Aki kutyát tanít, annak rugalmasnak kell lennie, mert egyik kutya sem olyan, mint a másik kutya. A kutyák különféle tanulási módjait négy fő csoportra lehet fölosztani:
Megszokás (Habituáció): a kutya megtanulja, hogy egy bizonyos ingert figyelmen kívül hagyjon, ne vegyen róla tudomást, mert az adott pillanatban az nem szállít számára semmilyen hasznos vagy veszélyt jelző információt.
Klasszikus kondicionálás: a kutya a kondicionálás ismétlései során megtanulja, hogy egy adott ingert egy bizonyos másik inger fog követni, ami számára vagy kellemes vagy kellemetlen lehet, ezért ennek megfelelően próbálja irányítani a viselkedését.
Operatív kondicionálás: a kutya azt tanulja meg, hogy egy bizonyos cselekvésének minden esetben ugyanaz a következménye. Amikor az akciókövetkezmény párosításban a következménynek pozitív motivációja van, akkor a kutya pozitív viselkedésrepertoárja gazdagítható, ha a következménynek negatív motivációja van, akkor a kutya negatív viselkedésrepertoárja csökkenthető.
Komplex tanulás: a kutya tanulása képi asszociációkon keresztül jön létre, amelyek során pozitív vagy negatív problémamegoldásokat absztrakt formában képes feldolgozni. Ma már közismert, hogy az emberi intelligencia, vagy ha úgy tetszik, gondolkodási képesség csökken, eltompul, ha az agy nincs folyamatosan kényszerítve a gondolkodásra, teljesítményre. A kutyák esetében hasonló a helyzet, csak az ember nincs ennek tudatában, vagy nem tulajdonít neki megfelelő jelentőséget. Ezért fordul gyakorta elő, hogy a napi séták, a park, a kutyafuttató, vagy maga a hétvégi kutyaiskolai foglalkozás rutinszerű unalomba fullad, mert ezeken a helyeken és alkalmakkor a kutyának egyáltalán nem kell gondolkodnia, problémákat megoldania. Ezen alkalmakkor az egyetlen probléma a kutya számára: kellőképpen megérteni a gazdáját, hogy az a szó, amit éppen mond, mit jelent, és arra miképpen kell reagálnia, mit kell csinálnia. Ha ez sikerült, akkor általában jön egy következő szó (parancs vagy kérés, ahogy tetszik). Az egyetlen igazi próbatételt az jelenti a kutyának, hogy ezek a szavak váltakozó sorrendben hangzanak el. Ezekben az esetekben a kutyának nem sok lehetősége van a valós okosságát vagy intelligenciáját kimutatni. Ennek a fajta, a kutya számára agytompító ember/kutya közös kommunikációnak és gyakorlatnak egyik legjobb példája, amikor a kutyaiskolai vagy engedelmességi vizsgán a kutyavezetőnek megfelelő számú lépést követően ki kell mondania a vezényszót: Ülsz!, és megállnia a leülő kutyája mellett. Mi történik, amikor az ember véletlenül téved, elszámolja magát? Az ember megy még egy-két lépést tovább, közben a kutya már ül, a közönség pedig nevet. Intelligencia-elvárás a kutyától? Na, persze… Nem árt tehát a kutyákat a parancsfogadó és végrehajtó állapotból időnként némi kreativitással gondolkodásra, egyéni problémamegoldásra, kezdeményezőképességre, ismeretlen helyzetekben megoldás keresésre is tanítani, szoktatni, tréningezni ha a gazdi nem akarja kedvenc négylábúját igazán elbutítani. Nem szabad elfelejteni, hogy az intelligencia olyan teljesítmény, amely a genetikai adottságokból, pszichikai érzékelésekből és a tanulási képességből tevődik össze, és nem tévesztendő össze sem az okossággal, sem a bölcsességgel. Ám a legnagyobb intelligencia-potenciál is kihasználatlanul marad a kutyában, ha az ember képtelen azt kihozni belőle, ami benne rejlik. Minél inkább sikerül az embernek fölismernie a saját kutyájának erősségeit és gyengeségeit, annál inkább működőképessé, harmonikussá válik kettőjük között a kommunikáció és az együttélés.

Milyen a te kutyád?

Ma már pszichológiailag és viselkedéskutatásilag is egyértelműen megállapítható, hogy a magas intelligencia-hányadosú kutya nem feltétlenül a legjobban tud alkalmazkodni az élethez, a gazdi vagy a környezet elvárásaihoz, és különösen nem a kritikus helyzetek túléléséhez. Viszont a túlélőművész nem feltétlenül okos, engedelmes vagy éppen intelligens kutya. Igazából a kettő megfelelő kombinációja, a különféle képességek megfelelő keveredése teheti a kutyát a legjobban megfelelővé a jelen szociális elvárásokkal szemben, a gazdi és a környezete örömére, megelégedésére. A kutya tehetségét a fajta specifikus jellemzők, a karakter és a nevelés egyformán befolyásolhatják. Viszont, hogy végül is milyen okossá, intelligensé válhat egy kutya, azt természetesen nagyban befolyásolhatja az ember. Azért, hogy némi gyakorlati dologgal is kiegészüljenek a fenti elméleti gondolatok, a mellékletben egy rövid, játékos, tudományos következtetés levonására alkalmatlan, de embert és kutyát talán jól szórakoztató tesztsorozat leírása található. Mielőtt gyorsan nekilátna a kedves gazdi kipróbálni a kutyáját, ajánlott a gyakorlatok leírását, valamint a néhány szabályt és tippet elolvasva, a szükséges kellékeket előkészítve, higgadtan megtervezni a kísérletet.

FORRÁSOK:
Csányi Vilmos: Bukfenc és Jeromos; Vince Kiadó Miklósi Á. / Topál J.: Kutyagondolatok nyomában; Typotex Kft. Stanley Coren: The Intelligence of Dogs; The Free Press Gudrun Beckmann: Wie intelligent ist mein Hund?; Cadmos Immanuel Birmelin: Schlauer Hund; GU Brigitte Harries: Kenne ich meine Hund?; Kosmos David Taylor von Ulmer: Mein Hund ist ein Genie!; Eugen Alwin Schönberger: Das einzigartige Inteligenz der Hunde; Piper; Kutya.hu

Kutyák a II. világháborúban 2.

Posted August 3rd, 2009 by admin

Hét évtizeddel ezelőtt már a leendő nagy világégés éreztette hatását, de akkor még ez a gazdasági fellendüléssel járt együtt, bár már előfordultak korlátozások is. Így az akkori kutyás lapok a mozgósítás, illetve a papírral való takarékoskodás miatt ritkábban vagy csökkentett terjedelemben jelentek meg. Sok országban több évtizedes múltra tekintett vissza a szervezett kutyázás, viszont a mai Izrael területén csak ekkor alakult meg a Palesztinai Kennel Club, melynek első kiállítását 1937. június 12-én tartották meg Haifában, ahol mindössze ötvennégy kutyát állítottak ki. Legtöbb németjuhászból volt, szám szerint tizenkilenc, boxerből tizennégy, drótszőrű foxiból hat, airedale-ből hét, dobermannból öt, míg tacskóból mindössze három példányt láthatott a megmérettetésre érkező érdeklődők hatalmas tömege. A bírók Ausztriából érkeztek. Érdekes a palesztinai adatokat összevetni a belgákkal, ahol is 1935-ben többek közt 718 németjuhászt, 114 boxert, 60 pekingit és 60 német dogot törzskönyveztek. Meglepően sok, összesen 257 új kennelnév-iktatás történt.

Törökországban kutyaidők jártak a kóbor pária kutyákra, melyek felettébb elszaporodtak Konstantinápolyban, a mai Isztambulban. A hatóságok már féltek az esetlegesen kitörő járványoktól éppúgy, mint attól, hogy a turisták elmaradoztak. Elhatározták tehát, hogy kerül, amibe kerül, megszabadulnak az ebektől: aki a városházán egy kutyafarkát beszolgáltatja, annak komoly jutalom üti a markát. Miközben néhány héten belül jelentős összeget fizettek ki a farkakért, csonkított kutyák tömegei jelentek meg az utcákon nemcsak a fővárosban, hanem az ország más részein is…

Jugoszlávia fővárosában, Belgrádban a városi tanács drákói rendelettel próbálta elhallgattatni a szomszédokat ugatásukkal zavaró kutyákat. A rendelet értelmében akinek ebe este kilenc óra után ugatott, annak komoly pénzbüntetést kellett fizetnie. Így néhány héten belül rossz szomszédok tömegei panaszolták be a kutyákat a városházán, ám bizonyítani nehéz volt, hogy a kérdéses eb ismerte-e az órát vagy sem.

Romániában Temesvár számított a kutyatenyésztés fellegvárának, ahol az ott székelő Canis Romániai Fajtakutyatulajdonosok Egyesülete vezető szerepet játszott az ország ebállományának nemzetközi elismertetésében, s abban, hogy náluk is lehessen CACIB-kiállítást rendezni. De a korabeli sajtóban nem ezért került előtérbe Románia, hanem egy Buksi nevű cirkuszi kutya szomorú esete miatt. Ez az állat előzőleg Magyarországon szerepelt. mutatványa abból állt, hogy egy magas gúlára mászott fel szájában magyar zászlóval, s amikor a csúcsra felért, elkezdte lengetni. Erdélyben is hasonló számot adott elő Buksi, s természetesen román zászlóval tette mindezt. Egy előadás alkalmával azonban, máig kiderítetlen okok miatt Buksi nem román, hanem magyar zászlóval mászott a csúcsra, mire a közönség felháborodottan kiáltozni kezdett, mások lelkesen éljeneztek, de az ott jelenlévő helyi rendőrfőnök a kutyát még a porondon agyonverte.

Gyakran folytatódtak a kiállítások bírósági tárgyalótermekben, hiszen az ebtulajdonosok kiállítók országtól függetlenül ha nem nyertek kedvenceikkel, előfordult, hogy a joghoz fordultak saját igazuk bizonyításáért. Egy párizsi törvényszék így például harmincezer frank, igen tekintélyes summa kártérítésre ítélt egy küllembírót, mert túl éles kritikát mondott egy foxterrierről. Hollandiában viszont egy kinológiai szaklap írója megnyerte azt a pert, melyet azért akasztottak a nyakába, mert szintén éles szavakat használva írt egy kiállított állatról: “Ez az újonnan importált bedlington sem álmodott Angliában kitűnő osztályzatról. tulajdonosa jól tenné, ha többet nem állítaná ki.” A per több mint három évig húzódott, nem úgy, mint annak a vadásznak ügye, akit Ausztriában gyorsított eljárással háromnapi elzárásra ítéltek állatkínzásért. A vadász egy feltehetőleg kóbor kutyára rálőtt, azt súlyosan megsebesítette, majd a keservesen vonyító állatot magára hagyta. Svájcban sem maradt munka nélkül a törvényszék: csalásért kellett elítélnie egy foxterriertenyésztő nőt, aki egy kerítőt meghazudtolva újsághirdetésekben is dicsérte fedezőkanjának különös teljesítményét, miközben egy másik kutyafényképével illusztrálta a hirdetést.

Ezekben az években a játékfilm mint művészeti műfaj évről évre egyre több emberhez eljutott, s a mozivásznakon a kutyák térhódítása is egyre nagyobb méreteket öltött. A Shall we dance? c. filmben Fred Astaire és Ginger Rogers főszereplésével nem kevesebb, mint huszonnégy különböző fajtájú hűséges négylábú szerepelt. A mozgóképeken gyakran előfordult a bernáthegyi, melyről sokak álmodoztak, mivel nemcsak ára, hanem a tartási költségei miatt is elérhetetlen volt az átlagember számára. A gazdagok úgy európában mint a tengeren túlon hatalmas pénzeket fizettek ki egy-egy ilyen luxuskutyáért. Emiatt is szenteltek rendkívül nagy figyelmet arra, hogy a kor legelismertebb bernáthegyi-tenyészetében, a Hospitzban, kis híján halálra mart egy bernáthegyi egy kislányt. A tenyésztő a hatóságok előtt az állat pillanatnyi elmezavarára hivatkozott, de a közvélemény követelte, hogy a tenyészetet azonnal szüntesse be, mondván, hogy a rendkívül nagymértékű rokontenyésztés folytán az egész állomány degenerált. A közakarat érvényesült a kennelt felszámolták. Svájcban ebben az időben egyébként nagy figyelmet fordítottak a nemzeti kutyafajtákra, viszont a külföldiekkel nemigen törődtek. Így egy német nyelvű svájci lap keservesen fakadt ki: “Igen kívánatos volna, hogy legalább is élbíróinknak lehetővé tétessék, hogy a nagy külföldi nemzetközi kiállítások foxterrieranyagát láthassák. Rögtön felismernék, hogy a svájci tenyésztés még a kezdet kezdetén áll. Ezeken a kiállításokon a mi legjobbnak tartott kutyáink legfeljebb jó osztályzattal hagynák el a ringet. Egyedül van der Hoop báró simaszőrű tenyésztése volna kivétel”.
A hálás, okos kutyákról is megemlékeztek a hetven évvel ezelőtti lapokban, melyek közül talán legmeghatóbb a London melletti Wulwichban történt, ahol egy tüzérőrmester az állatkórházban kezeltette beteg kedvencét. Az állat gyógyultan hagyta el a klinikát, de néhány hónap múlva az utcán egy autó elütötte. Egyik lába eltört, így három lábon bicegve szaladt segítségért az egy kilométerre lévő állatkórházba. Ausztriában egy másik lábatörött kutya pedig valóságos reklámot csinált az állatorvosnak, mivel gyógyulása után új pácienseket vezetett a rendelőhöz. Reggelente többször is előfordult, hogy az állatorvos kaparászást hallott rendelője ajtaján. Farkcsóválva régi barátja állt az ajtó előtt, kíséretében egy háromlábú, gyógyításra szoruló, leendő pácienssel.

Kutyatámadás ellen magzatpóz!

Posted April 20th, 2010 by admin

Az utóbbi időben sűrűbben hallani kutyák által okozott harapásos tragédiákról. A háziállatok tetteiért a gazdáknak kell büntetőjogilag is felelni. Azonban néhány óvintézkedéssel a tépéses – harapásos baleseteket meg lehetne előzni!A négylábú házi kedvencek legtöbbje számára ilyenkor van a párzási időszak. Tovább a teljes cikkre

Mozi az Állatvilág.net oldalon

Posted April 20th, 2010 by admin

Allatvilag_Net_Mozi
Állatfilmek az állatmoziban: természetfilmek, háziállatok, vadállatok, történetek, filmrészletek. Mozi.allatvilag.net

Hős kutyák története

Posted April 4th, 2010 by admin

1. Egy hideg napon, egy síelő indúlt neki egy fagyos hegy csúcsának, hogy uralma alá vegye s kihasználja a szép időt egy kis szórakozásnak. De egy pillanat alatt az egész katasztrófába borult. Egy hatalmas lavina kezdett el szélsebesen az áldozat felé süvíteni. Nem sokkal később, az egész hegy oldalán teljes felfordulás köszöntötte a mentőcsoportot. Hiába keresték, ők az 5m mély hóban nem találhatták meg. Ám egy kutya is a csapat tagja volt, és elszántan kereste a szerencsétlenül járt kirándulót. Ám egyelőre nincs siker. Minél több idő telik el, annál kisebb az esély hogy élve megtalálják a félig halálrafagyott testet. A kutya egyre jobban keresett kutatott, ám nem tudott jelezni, hogy megtalálta az elveszett embert. Már vagy 2-3 órája keresik, kicsi az eséje hogy él. Egy váratlan pillanatban a kutya előbb elkezdett ásni, majd nem sokkal azután ugatni, ezzel jelezve hogy:”Talált Valakit!” És, mindenki fellélegezhetett, mert a szerencsétlen sielő túlélte ezt a veszélyes kalandot! Ha a kutya nem kereste volna tovább, míg már mások kezdték volna feladni, sose került volna elő az az ember, aki az életét köszönheti hű társának!

2. Egyszer, furcsa páros, egy kutya és a gazdija elindultak, hogy gumicsónakozzanak egy kicsit, a békésen csordogáló folyón. Ám egy hivatlan pillanatban a folyó teljesen megva-dult. Hihetetlen erővel, és sebességgel kezdett el folyni, egy nagy hegyes sziklákkal teli gát felé. A kutya érezte hogy nagy baj lesz, ezért kiugrott a csónakból, mert nem volt a gazdája mellette, így azt gondolhatta az állat, hogy a gazdája a parton várja. Mikor szegény kikecmergett 3 lábával a partra (3 lába volt), észrevette hogy gazdija még mindíg a jéghideg vízben van, és alig van magánál. A kutyus önzetlenül, és gondolkodás nélkül visszaugrott a vízbe, ám az már egyre vadabb és gyorsabb volt mint pár perccel azelőtt. Egy óra múlva mind a ketten kijutottak, és egy mentőcsapat talált rályuk, akik nehezen akarták elhinni, hogy egy 3 lábú nőstény kutya ki tudott hozno egy 90 kilós férfit, ilyen hihetetlenül erős folyású folyóból. És a gazda, akinek életét a hzikedvencének köszönheti, 2004-ben temette el kutyáját, akit soha, senkinél nem szeretett jobban.

3. Egy idős hölgy és kutyája egy kis tacskó egy szép emeletes házban éltek együtt, ahol kezdettől fogva családtag ként tekintettek egymásra. Egyszer viszont, életveszélyes helyzetbe került a páros. Egy éjjel, a kutyus nagyon nagyon furán viselkedett, ezt a gazdija észre is vette, hisz ilyeneket még sose csinált. Így gondolta, lehet hogy csak játszani akar, de nem… miután a hölgy lefeküdt aludni, a kutya ugatását hallotta. A kutya le akarta vezetni a lépcsőn, ám a hölgy valami fura szagra lett figyelmes. És a pincébe igyekezett, ahol mérgaző füst és hatalmas lángnyelvek fogadták. A kis kutya, látta hogy gazdája bajban van, belevetette magát az égő helyiségbe és pár kilós testével próbálta kivonszolni gazdáját, mikor kiértek a házból, az egész épület lángkban állt. Ha a kutya nem ébresztette fel volna a gazdit, és ha nem ment volna utánna a lángok közé, talán sose lett volna itt az a hölgy, aki elmesélte ezt a történetet nekünk!

4. Egy kis házban élt egy idősebb hölgy, és kutyája, egy Ír szetter. Nagyon sok időt töltöttek együtt. És, történtek balesetek, hogy a gazdája szívrohamot kapott otthon. Ezt sikerült túlélnie szerencsére. Ám nem olyan régen, egy éjjelen, a kutya és gazdija együtt egyedül maradtak otthon. A kutya láthatólag nagyon félt valamitől, és izgatott volt, mert nem engedte a gazdiját lefeküdni. Ám az nem halgatott a kutyájára, így lepihent. Nem sokkal később, a kutya hallotta hogy gazdája elkezd fulladozni. A sötét szobában egyetlen lámpa sem égett, fény se szűrődött be az ablakon. És egyedül nem tehet semmit se a kutya a szívroham ellen. Ám egyszer csak kirohant az állat a telefonhoz, hés hihetetlen módon a kutya riasztotta a mentősöket. A mentősök felvették, ám semmit nem hallottak, csak egy kutya nyüszítését. Erre megilyedtek, és rögtön kirohantak a helyszínre. És a kutyának hála, épp hogy sikerült megmenteni a gazdit, aki másképp meghalt volna!

Cesar Millan videós képzés a kutyákhoz

Posted April 3rd, 2010 by admin


Az ember, aki a kutyák nyelvén beszél: Kutya pszichológia, a kutya mint állat, a kutya mint faj, a kutya mint fajta, a kutya mint személyiség, a kutya igényeinek kielégítése 1. rész ittMiért fontos a várakozás? Az etetés rituális tevékenység. A nemkívánatos viselkedés megerősítése. Orr, szem, fül. Szabályok, határok és korlátok. 2. rész ittA különböző fajták ereje. A vörös-zónás kutya. Ki is a falkavezér? Kutyák energia szintjei. 3. rész itt – Melyik a legjobb kutyafajta számunkra? Hogyan közelítsünk egy kutya felé? Miért olyan fontos a séta? A kutya mint személyiség 4. rész itt – A kutyák igényeinek kielégítése. Állat,  kutya,  fajta. Testmozgás, fegyelem, szeretet. Test, tudat, szív 5. rész itt

Alfa emlékére – Tomcat kutyája

Posted April 3rd, 2010 by admin

Az elkövetkező néhány hétben gyakran vittem Alfát sétálni, és egyre gyakrabban engedtem el a pórázról. Észrevettem, hogy magától is követ, nem kell hívogatnom; ma már tudom, hogy ez az alapvető falkaösztön, ami minden egészséges kutyában megvan. Rövidesen megtanulta, hogy nem szabad lemennie az úttestre. Négy hónaposan már biztonsággal sétáltattam póráz nélkül, sohasem szaladt le a járdáról, ráadásul mindenféle különösebb tanítás nélkül, maga figyelte meg, hogy a gazdi sohasem megy le oda, azon a peremen túl, ahol alacsonyabban van az aszfalt. Fantasztikusan intelligens, és nagyon nyugodt kiskutya volt. Nagyon játékos is volt, még idős korában is.
Időnként azonban nagyon is harciasnak is bizonyult. Már két-három hónaposan is dühösen ugatta az idegeneket. Igaz, Dzseki ezért mindig legorombította. Az öreg farkas élete utolsó nagy feladatául tűzte ki, hogy a kis Alfából igazi kutyát faragjon. Alfa érkezésének napjától kezdve megemberelte magát, sohasem láttuk sántítani. Biztosan nagy fájdalmai voltak, de sohasem mutatta Alfa előtt. Lassan járt, keveset mozgott, de kínosan ügyelt, hogy ne látsszon a gyengesége. A tiszteletlenség legkisebb jelét is dühödten torolta meg a serdülő Alfán. Ha csak egy lépéssel is előtte haladt át az ajtón, ha ugatni mert, amikor ő ugatott, vagy ha felemelt lábbal mert pisilni az udvaron: az öreg farkas máris ott termett, és félelmetes hörgéssel esett neki, villogó agyarakkal, őrjöngve tépte a bundáját, úgy látszott, menten széttépi. Valójában sohasem bántotta a kölyköt, soha egy karcolás sem esett rajta. Sőt, olyannyira szerette, hogy néha még azt is megengedte, hogy a szőnyegére feküdjön, vagy a labdájához nyúljon. Ez nagy dolog volt tőle! Folytatás itt

A vadászatról – A vadász állatgyilkos?

Posted March 19th, 2010 by admin

A „vadászat” szó, amely eleve rossz dolgot fejez ki, szépítgetésnek tűnik. Az igazság az, hogy ez az öldöklésben való kéjelgés. „A vadászat mindig a háború egy formája”, mondta Goethe. A „vadászás” az emberi elmebaj egy változata, állapította meg Theodor Heuß, akinek a Német Szövetségi Köztársaság első elnökeként, mint nem-vadásznak kellett vadászatra járnia a diplomatákkal. Az orosz író, Lev Tolsztoj azt mondta, hogy „az állatgyilkosság az embergyilkosságtól csak egy kis lépésre van”. Tovább a teljes cikkre

A póráz két végén

Posted March 19th, 2010 by admin

Ideális esetben a helyzet a következő: az ember és kutyája viszonyában a gazdi a főnök – kedvesen hozzászólva, vagy akár parancsszavakkal irányítja kedvencét, befolyásolja viselkedését. Kapcsolatuk baráti, harmonikus. De mi van akkor, ha valami elromlik és a kutya mindezt nem így gondolja? Uralomra tör, vagy más módon kezd “rosszalkodni”, magatartási rendellenességeket produkál. Nos, ekkor lép színre Victoria Stilwell és beveti sikeres módszereit. Kikérdezi az elkeseredett gazdit, és például rejtett kamerával megfigyeli a haszontalankodó jószágot. Felállítja a diagnózist, jótanácsokat ad és megfelelő tréninget javasol. Mindezt azért, hogy helyreálljon a rend és a kutyás családokba újra béke költözzön. Tovább a videókra

A kutya sétáltatása

Posted March 11th, 2010 by admin

Naponta hányszor sétáltassuk kutyánkat? Minél többször. Sokan úgy gondolják, hogy kutyájukat elegendő 2-3 perces “sétára” levinni napi két alkalommal. Ezek a gazdik szó szerint végighúzzák kutyájukat az utcán és elvárják, hogy minél gyorsabban elvégezze a dolgát. Ezek a gyors séták a kutyák számára testi és lelki szempontokból is károsak. A gazdának ismernie kell kutyájának mozgásigényét és kötelessége ki is elégíteni azt. Ne legyen kevesebb napi három-négyszeri sétáltatásnál, amikor a kutya mozoghat, szagolgathat és kiélheti ösztöneit és elolvashatja a napi “kutyaújságot” az utcákon. További a teljes cikkre